SYSTEM ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI C-LAND SZSZ

 System Zarządzania Szkoleniami C-LAND SZSZ jest programem wspomagającym zarządzanie działalnością szkoleniową. Jest systemem uniwersalnym i elastycznym, który łatwo może być przystosowany do specyficznych wymagań użytkownika. Aplikacja działa w środowisku graficznym.

SYSTEM realizuje wszystkie zasadnicze operacje związane z organizacją szkoleń, począwszy od planowania szkoleń, poprzez rejestrację zgłoszeń, kompletowanie grup szkoleniowych, nadzorowanie płatności , aż do gotowych zestawień i sprawozdań.

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU C - LAND SZSZ TO :

• Większa efektywność zarządzania

 Łatwe i szybkie tworzenie sprawozdań i zestawień statystycznych

 Wsparcie procesu podejmowania decyzji organizacyjnych, np. planowania terminów i obsady szkoleń

 Szybki dostęp do informacji

 Ułatwienie przeprowadzenia badań marketingowych, mających na celu dokonanie wyboru rynku docelowego (do którego powinna być skierowana oferta)

• Wzrost wydajności

• Wyeliminowanie wielokrotnego wpisywania danych

• Ograniczenie papierowego obiegu dokumentów

• Skrócenie czasu obsługi klientów

• Zwiększenie komfortu codziennej pracy

 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI:

SYSTEM umożliwia rejestrację i obsługę następujących elementów :

• SZKOLENIA

Szkolenie jest częścią programu szkolenia (bloku tematycznego), który stanowi jednostkę sprzedaży. W skład szkolenia wchodzą przedmioty, stanowiące jednostki nauczania w ramach bloku tematycznego.

SYSTEM pozwala na elastyczne tworzenie harmonogramu zajęć zapewniając efektywną alokację wykładowców i sal oraz wykluczając ewentualne kolizje w ich wykorzystaniu.

SYSTEM ułatwia kompletowanie grup szkoleniowych, np. poprzez uwzględnianie preferencji szkolonych osób, oraz daje możliwość grupowej rejestracji osób na wybrane szkolenie.

• PODMIOTY

W katalogach Instytucje oraz Osoby istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania danych wg wielu kryteriów np.: ilości zgłoszeń, wysokości należności i zapłaconych faktur dotyczących danego podmiotu.

• ZASOBY

SYSTEM rejestruje „zasoby” firmy :

- wykładowców,

- kierowników szkoleń,

- sale wykładowe,

i umożliwia efektywne zarządzanie tymi zasobami.

SYSTEM automatycznie sygnalizuje kolizję np. terminu pokrywających się zajęć (wykładów) prowadzonych przez tego samego wykładowcę, lub odbywających się w tej samej sali, itp.

• ZGŁOSZENIA

Osoba rejestrująca zgłoszenia na organizowane przez jednostkę szkolenia, korzysta z wielu ułatwień, takich jak: katalog podmiotów, słownik programów szkolenia.

W celu usprawnienia wprowadzania zgłoszeń od nowych podmiotów, w SYSTEMIE przewidziano możliwość wykorzystania zewnętrznej bazy kodów pocztowych oraz numerów kierunkowych.

 • PŁATNOŚCI

SYSTEM kontroluje rozliczenie płatności za dane szkolenie i umożliwia sporządzenie zestawienia zaległych wpłat.

SYSTEM pozwala na rozłożenie płatności za szkolenie na dowolną liczbę rat.

W SYSTEMIE zawarte są mechanizmy automatycznego łączenia rat płatności z fakturami.

Odpowiednia konfiguracja SYSTEMU zapewnia sprawny import danych dotyczących płatności (faktur) z systemów finansowo – księgowych.

• ZESTAWIENIA

SYSTEM umożliwia sporządzanie wielu zestawień, takich jak :

- dzienniki zajęć

- listy obecności

- zaproszenia na szkolenia

- etykiety adresowe dotyczące dowolnie wybranej grupy podmiotów

- książka nadawcza

- sprawozdania statystyczne (dane o liczbie słuchaczy poszczególnych form szkolenia w danym okresie)

- diagramy zapełnienia sal

- wykazy zajęć wskazanego wykładowcy

 

Podając odpowiednie kryteria wyszukiwania użytkownik Systemu Zarządzania Szkoleniami może uzyskać różnorodne informacje.

Podstawowe rodzaje wyszukiwań danych, to :

• wyszukiwanie wszystkich szkoleń, na które oczekuje dana firma lub dana osoba

• wyszukiwanie wszystkich szkoleń, w których brały udział osoby z określonej firmy w zadanym okresie

• wyszukanie danych osób, które oczekują, brały udział lub zostały przydzielone do konkretnej grupy szkoleniowej (dane firmy zgłaszającej oraz dane personalne osoby zgłoszonej)

• wyszukiwanie terminów wykładów poszczególnych wykładowców w zadanym okresie

• wyszukiwanie wszystkich klientów, którzy zalegają z zapłatą z podziałem na rodzaj szkolenia, okres zalegania.

• . . . . . . .

 

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl