SYSTEM SPRZEDAŻY MIESZKAŃ C-LAND SSM

C-LAND SSM obsługuje całość spraw związanych ze sprzedażą mieszkań. Są to między innymi:

- rejestracja przedmiotów sprzedaży (modułów mieszkalnych i pomieszczeń dodatkowych) wraz z obejmującymi je budynkami i osiedlami,

- ustalanie nominalnych cen sprzedaży w/w przedmiotów,

- ustalanie nominalnych cen sprzedaży w/w przedmiotów,

- rezerwacja przedmiotów sprzedaży,

- rejestracja umów zakupu w/w przedmiotów wraz z harmonogramami spłaty należności,

- obsługa umów obejmująca między innymi:

• dysponowanie wpłat na pokrycie poszczególnych należności (lub ich części),

• prowadzenie windykacji zaległych płatności,

• naliczanie odsetek za zwłokę i wystawianie odpowiednich not odsetkowych,

• wystawianie faktur związanych ze sprzedażą mieszkań ( w tym faktur zaliczkowych, obejmujących wpłaty częściowe),

• aneksowanie umów, spowodowane zmianami :

• zbioru przedmiotów objętych umową,

• harmonogramu spłat należności,

• powierzchni przedmiotów sprzedaży wycenionych w zależności od tej powierzchni,

• rozwiązywania umów w sposób nietypowy (wymówienie, cesja),

- obsługa rozliczeń z handlowcami z tytułu prowizji od sprzedaży mieszkań (prowizje mogą być zależne od rodzaju sprzedawanych przedmiotów oraz od liczby przedmiotów określonych rodzajów sprzedanych w okresie rozliczeniowym np. w miesiącu).

Rozliczenia należności z tytułu sprzedaży mieszkań są wyrażane w walucie odniesienia (np. USD). W związku z tym, system jest przystosowany do rejestracji ogłaszanych publicznie dziennych kursów waluty odniesienia.

SSM jest przygotowany do obsługi sytuacji nietypowych, w tym np. do:

- obsługi umów zawieranych przez wielu klientów,

- obsługi umów z osobami prawnymi, reprezentowanymi przez pełnomocników,

- zmiany parametrów w trakcie trwania umowy, w tym np.:

• zmiany stawek VAT,

• zmiany stawki odsetek urzędowych,

• zmiany stawek prowizji,

• zmiany handlowca prowadzącego umowę,

• zmiany powierzchni przedmiotów sprzedaży, których wartość zależy od tej powierzchni.

SSM obsługuje rejestrację wyciągów bankowych i związanych z nimi operacji bankowych. Rejestracja obejmuje wszystkie konta bankowe wykorzystywane przez firmę i wszystkie operacje bankowe realizowane na tych kontach (nie tylko operacje stanowiące zapłatę za mieszkania).

 SSM współpracuje z systemem Finansowo - Księgowym wg następujących zasad:

- SSM korzysta z katalogu kontrahentów obsługiwanego przez system FK, w celu poprawnego zadekretowania operacji nie związanych z wpłatami za mieszkania,

- SSM przekazuje do systemu FK dekrety operacji bankowych zawierające podstawowe informacje niezbędne do ich zaksięgowania,

- SSM przekazuje do systemu FK informacje n/t wystawionych dokumentów finansowych:

• faktur

• not odsetkowych.

SSM udostępnia służbom finansowym informację n/t zwrotów do realizacji, zaliczenia nadpłaty na poczet czynszu.

SSM jest przystosowany do archiwizacji danych przeterminowanych. Archiwizowane pakiety zostają wydzielone z głównej bazy danych i przygotowane do zapisania na nośniku zewnętrznym. Po wykonaniu kopii zabezpieczających pakiety archiwalne mogą zostać skasowane, uwalniając tym samym miejsce na nośniku przechowującym główną bazę danych.

System jest przygotowany do odtworzenia danych z pakietów archiwalnych .

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl