SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH C-LAND ŚT

System służy do prowadzenia ewidencji i wyliczania odpisów amortyzacyjnych elementów majątku trwałego. System pozwala na zastosowanie różnych metod amortyzacji.

W Systemie C-LAND ŚT można prowadzić niezależnie amortyzację księgową i podatkową.

Prowadzenie ewidencji obejmuje: wprowadzenie bilansu otwarcia, dokumentowanie zmian w stanie posiadanego majątku, planowanie odpisów amortyzacyjnych oraz automatyczną realizację tychże odpisów zgodnie z przyjętym planem. Wymienione operacje są realizowane przy pomocy dokumentów obsługiwanych przez system.

System pozwala na dokonanie automatycznej dekretacji wszystkich obsługiwanych dokumentów . Schemat dekretacji może zostać uzależniony od: klasyfikacji rodzajowej, miejsc powstawania kosztów (każdy element majątku może zostać przypisany do wielu MPK, uczestniczących w podziale kosztów zgodnie z podanym kluczem), źródeł finansowania (dla przychodów) i przyczyn likwidacji (dla rozchodów). Każda z powyższych klasyfikacji ma charakter hierarchiczny, bez istotnych ograniczeń liczby poziomów hierarchii.

System obsługuje drukowanie : dokumentów, kart inwentarzowych oraz typowych sprawozdań (np. roczny plan i realizacja amortyzacji). System pozwala na opracowywanie dużej klasy silnie sparametryzowanych raportów, dotyczących stanu ewidencyjnego majątku w wybranym dniu oraz zmian tego stanu w zadanym okresie.

 

Dostępne są następujące wydruki:

1. Raporty przekrojowe.

a) Środki trwałe – analiza.

b) Dokumenty – analiza.

Oba wydruki mają możliwość podawania zakresu wydruku, parametrów grupowania oraz filtrowania zakresu środków trwałych wg różnorodnych wartości i klasyfikacji.

Dostępny jest bezpośredni eksport do zbiorów XLS (EXCEL).

2. Wydruki inwentaryzacyjne.

a) Lista wszystkich środków trwałych.

b) Środki trwałe wg lokalizacji.

c) Środki trwałe wg osoby odpowiedzialnej.

3. Wydruk danych o amortyzacji.

Wydruk lub eksport do zbioru XLS tabeli lub planu amortyzacji w układzie KRŚT z możliwością wyboru: Roczny lub Miesięczny, Wszystkie środki lub tylko podsumowania na grupy.

4. Amortyzacja wg MPK.

Wydruk danych o amortyzacji w układzie miejsca powstawania kosztów.

5. Wydruk wartości netto.

6. Wydruk zmian wartości.

7. Wydruki słowników hierarchicznych.

8. Wydruk ewidencji majątku trwałego.

9. Macierz środków trwałych.

a) Wydruk podstawowy.

b) Wydruk zmian wartości.

c) Wydruk roczny zmian wartości.

Opcja zwiera także eksport do pliku XLS.

Dostępne są następujące opcje konfiguracji:

1. Lata księgowe.

W podopcji dostępna jest obsługa miesięcy.

2. Słowniki hierarchiczne.

a) Miejsce powstawania kosztów.

b) Lokalizacja ŚT.

c) Klasyfikacja rodzajowa.

d) Przyczyny likwidacji.

e) Źródła finansowania.

f) Rodzaje ŚT.

3. Podziały słowników.

4. Schematy księgowania.

5. Maski amortyzacji sezonowej.

6. Użytkownicy i pracownicy.

7. Rodzaje dokumentów.

8. Ciągi numeracji.

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl