Część A

Lista funkcji realizowanych przez System Finansowo-Księgowy C-LAND FK-M

 

1.   Słowniki

- Waluty

- Stawki VAT

- Tabele kursowe

- Noty odsetkowe

- Tematy

- Wyroby

- Rejestry VAT

- Kursy walut

- Rodzaje dokumentów

- Pozostałe

2.    Kontrahenci

 - Kontrahenci

- Pracownicy

- Klasyfikacja kontrahentów

- Import kontrahentów

- Pozostałe

System C-LAND  FK-M ma bardzo rozbudowane możliwości grupowania i analizowania katalogów kontrahentów i pracowników. Została wprowadzona funkcja nadawania kontrahentom cech ułatwiających ich wyróżnianie (np.: powiązany, zagraniczny itp.), funkcja umożliwiająca łączenie ich w grupy (w tym również hierarchiczne), oznaczania uwag dotyczących kontrahentów, wprowadzania i modyfikacji notatek, a także łatwe wyszukiwanie określonego kontrahenta wg NIP’u, NrFK, nazwy i symbolu.

Dla każdego kontrahenta lub pracownika możemy w każdej chwili określić stan rozrachunków, oraz obejrzeć ich historię (zawsze dostępne są również zapisy z poprzednich lat).

 3.    Skala czasu

 - Wybierz rok

- Wybierz miesiąc

- Operacje na latach obrotowych

- Operacje na miesiącach obrotowych

- Zarządzanie okresami

 4.    Konta

    - Definicja planu kont

    - Przenoszenie obrotów na kontach

    - Dodaj analitykę do konta posiadającego obroty

    - Usuń analitykę konta posiadającego obroty

 Plan kont pozwala na elastyczne włączanie do struktury konta słowników i katalogów kontrahentów. Dzięki tej możliwości każdy wprowadzony do systemu słownik (użytkownik może definiować własne słowniki) może zostać wykorzystany w wielu kontach księgowych. Dopisanie elementu słownika spowoduje automatyczną rozbudowę kont zawierających słownik. Słownik może mieć budowę hierarchiczną. Definiując konto księgowe możemy zaplanować dla niego funkcje jaką będzie pełniło w kręgu kosztowym (otwierające, pośrednie, zamykające). Pozwala to zdefiniować kontrolę kręgu kosztowego na dowolnych zespołach kont.

 5.    Dokumenty

 - ewidencja, rejestracja dokumentów

 Rozbudowa możliwości o rejestracje kont różnych kontrahentów i różnych walut w jednym dokumencie i uproszczenie zapisu dekretów przez wprowadzenie dekretów złożonych, przekłada się na bardzo efektywny sposób zapisu dowodu księgowego.

Dodatkowym atutem jest możliwość rejestracji dokumentów w formie przygotowanej (możliwość dowolnego poprawiania dokumentu). Należy podkreślić, że dopiero zatwierdzenie dokumentu spowoduje wprowadzenie zawartych w nim dekretów do ksiąg. Istnieją zestawienia, w których możemy prześledzić skutek zatwierdzenia dokumentów przygotowanych do księgowania.

Rejestracja dokumentu jest dostępna na liście dokumentów. Dokumenty prezentowane dotyczą jednego miesiąca określonego jako bieżący. Określenie to jest obowiązujące w obrębie jednego stanowiska, co oznacza, że możemy na różnych komputerach rejestrować i przeglądać dokumenty z różnych okresów obrotowych, a także z różnych lat obrotowych. Dokumenty mogą zostać wprowadzone przez import z innych systemów (dokument importowany jest przygotowany, czyli umożliwiający modyfikacje), oraz kopiowanie dokumentów (kopia dokumentu może być dowolnie modyfikowana). Lista dokumentów posiada łatwą możliwość zmiany kolejności i wyszukiwania zapisów, również po polach, które nie są widoczne bezpośrednio na liście (np.: termin zapłaty).

System został napisany w nowoczesnej technologii umożliwiającej łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi katalogami, np. ze wskazanego dokumentu możemy łatwo przejść do katalogu kontrahentów, gdzie przejrzymy zaległości w płatnościach określonego dokumentem kontrahenta.

Pozostawienie dokumentu w formie przygotowanej postawiło przed systemem konieczność informowania użytkownika o ewentualnych błędach w utworzonym dokumencie. Sygnalizowane są one na liście dokumentów znakiem „!”. Próba zatwierdzenia dokumentu zawierającego błędy zostanie przerwana czytelnym komunikatem opisującym niezgodności.

 6.    Kasa

 - Rozpocznij pracę

- Rejestruj dokument kasowy

- Dokumenty w rejestrze bieżącym

- Raporty kasowe

- Słowniki

- Obsługa techniczna

  7.    Rejestry VAT

 - Sprzedaży

- Zakupu

  8.    Automaty

 - Różnice kursowe na kontach rozrachunkowych

- Różnice kursowe na kontach bankowych

- Wycena

                  - Rozliczanie wyceny

                  - Rozliczanie wyceny narastająco

                  - Przygotowanie wyceny

                  - Definicja wyceny

- Bilans otwarcia

- BO na kontach z dodatkową analityką

- Przeksięgowanie kont

- Stanowiska księgowania

- Rozliczenie kosztów

                  - Rejestracja mierników

                  - Rozliczenie kosztów

                  - Konfiguracja wzorów dekretów

- Księgowanie dokumentów kasowych

- Księgowanie dokumentów z systemu (obcego) rozliczania produkcji

 9.    Zestawienia

 - Zestawienie obrotów i sald

- Zestawienie obrotów

- Zestawienie kont wg maski

- Rozrachunki do rozliczenia

- Analiza rozrachunków

- Rozrachunki wybranych kontrahentów

- Dokumenty według ograniczeń

- Dodatkowa analityka

  10.        Arkusz kalkulacyjny

 Arkusz ten stanowi znaczące narzędzie analityczne przeznaczone  dla zespołów księgowych zarządzających informacją. Zawiera  praktycznie niemal wszystkie funkcje niezbędne do przeprowadzenia analiz ekonomicznych. pozwalających na wybieranie informacji zagregowanych na kontach księgowych. Intuicyjny opis funkcji np. MOD (miesięczne obroty strony debetowej), NSC (narastające saldo kredytowe ……. i wiele innych umożliwiają szybkie ich wykorzystanie  przy przygotowaniu odpowiednich zestawień dla zarządu. Budowanie dowolnych wyrażeń arytmetycznych przy wykorzystaniu bogatej palety funkcji a także  wymiana informacji pomiędzy arkuszami (wyliczoną wartość w jednym arkuszu możemy wykorzystywać w innym)  wraz z  automatycznym przenoszeniem do Excela stwarza unikalne możliwości dla zespołów księgowych.

 11.          Wydruki

 - Obroty salda kont

            - Plan kont

            - Obroty i salda syntetyki (*)

            - Obroty i salda kont analitycznych

            - Salda kont Analitycznych (*)

            - Obroty i salda analityczne z kontem przeciwstawnym

            - Salda kont według walut

            - Obroty według dodatkowej analityki

 - Zapisy na koncie

            - Obroty na koncie  (*.*)

            - Obroty na koncie  ( 2 )

- Dziennik do archiwum

- Obroty na koncie w dniach

- Sumy obrotów w dniach

- Obroty na koncie z informacją o rozliczaniu wyceny

- Obroty na koncie wg rejestru VAT

 - Rozrachunki

            - Rozrachunki w podziale na okresy przeterminowania (*)

- Należności i zobowiązania zbiorcze

- Należności i zobowiązania szczegółowe

- Rozrachunki rozliczone po terminie

- Salda kont z rozrachunkami

- Salda kont z rozrachunkami według walut

- Podsumowania kontrahentów na kontach

- Rozliczenie statystycznych kosztów

- Rozrachunki przeterminowane

- Rozrachunki przeterminowane w walutach

- Planowane noty odsetkowe

- Prognozowane noty odsetkowe od zobowiązań do rozliczenia

- Prognozowane noty odsetkowe od zobowiązań rozliczonych

 - Rejestry VAT

            - Rejestr szczegółowy (*)

            - Rejestry zbiorczo

            - Rejestry według transakcji

            - Rejestry do informacji podstawowej

            - Rejestry według operatora

 - Analizy

            - Planowane płatności

            - Kontrahenci według obrotów

            - Przekroczenie limitu kupieckiego

            - Eksport z wybranego konta

            - Eksport z dodatkowej analityki

            - Eksport z kont

  Część B

Moduły uzupełniające do Systemu C-LAND FK-M wykonane na zamówienie 

  1. Automatyzacja wystawiania przelewów i księgowania wyciągów bankowych.

       Moduł pozwala na wystawianie poleceń przelewu oraz zapis wystawionych poleceń przelewu do zbioru w celu wczytania w programie bankowym. Moduł pozwala także na wczytywanie wyciągów bankowych z pliku tworzonego przez program bankowy oraz automatyzację księgowania wczytanych przelewów.

 System umożliwia wprowadzenie numerów kont bankowych oraz ich powiązania z planem kont. Możliwy jest wymiana danych z programem MULTICASH. Dostępne są dwie główne opcje:

-          Wykaz poleceń przelewu,

-          Wykaz wyciągów bankowych,

Wykaz poleceń przelewu umożliwia wykonanie następujących operacji:

-          Wystawienie polecenia przelewu. Podczas wystawiania polecenia przelewu można skorzystać z informacji o otwartych rozrachunkach dla wybranego kontrahenta.

-          Wydruk kontrolny wystawionych przelewów.

-          Eksport danych do programu bankowego.

Wykaz wyciągów bankowych umożliwia wykonanie następujących operacji:

-          Ręczne powiązanie kontrahenta z przelewu z kontrahentem z FK (jest wykonywane powiązanie automatyczne na podstawie numeru konta bankowego).

-          Wykonanie dyspozycji przelewu na rozrachunki. Na podstawie takich dyspozycji są  przypisywane konta księgowe.

-          Ręczne przypisanie konta księgowego dla nietypowych operacji bankowych typu prowizja lub operacje gotówkowe.

-          Przygotowanie dokumentu księgowego dla zaznaczonych przelewów.

-          Oznaczenie wskazanego przelewu jako zaksięgowanego (jeśli był księgowany ręcznie).

  2. Obsługa przedstawicieli

             Moduł jest przeznaczony do oznaczania faktur zakupu informacjami, który    przedstawiciel handlowy wygenerował dany zakup.

W systemie zrealizowano następujące opcje:

-          Słownik PRZEDSTAW – umożliwiający wprowadzenie listy przedstawicieli handlowych.

-          W zdefiniowanych rodzajach dokumentów można wprowadzić informację o przedstawicielach z dodatkowym opisem.

-          Na etapie instalacji można zdefiniować konta zespołu 4, które dotyczą obsługi przedstawicieli.

-          Wyprowadzanie następujących danych do arkusza EXCEL:

-          Listy faktur, w których wprowadzono informacje o przedstawicielach,

-          Macierzy zawierającej sumy zbiorcze w podziale na konta kosztów zespołu 4 oraz przedstawicieli. W wierszach konta zespołu 4 w kolumnach przedstawiciele.

-          Macierzy zawierającej sumy zbiorcze w podziale na konta kosztów zespołu 4 oraz przedstawicieli. W wierszach przedstawiciele w kolumnach koszty zespołu 4.

-          Listy faktur dla wybranego przedstawiciela.

-          Sum w podziale na konta zespołu 4 dla wybranego przedstawiciela.

-          Listy faktur dla wybranego przedstawiciela i wybranego konta księgowego.

-          Listy faktur dla wybranego konta księgowego.

 3.     Obsługa kosztów „ABC”.

 Zadaniem modułu jest ewidencja informacji dotyczących przyporządkowania ponoszonych  kosztów w powiązaniu z wytwarzanymi towarami, lub w przypadku braku możliwości określenia towaru, utworzonymi grupami  towarów .

Przypisanie kosztów będzie niezależne od planu kont, ale jednoznacznie powiązane z dokumentem, przy którym uszczegółowienie w/w kosztów zostanie wprowadzone. Pozwoli to na zestawianie poniesionych kosztów w kontekście wytwarzanych towarów (lub grup towarów).

Dostępne są następujące możliwości:

-          Słownik ABC pozwalający na wprowadzanie produktów lub towarów objętych kosztami ABC oraz ich grup.

-          Dla wybranych rodzajów dokumentów księgowych wprowadzanie informacji o przypisanych kosztach ABC. Dla każdej pozycji kosztów ABC można wprowadzić symbol ze słownika, kwotę kosztów, dodatkowy opis.

-          Na etapie instalacji można zdefiniować konta zespołu 5 biorące udział w rozliczeniu kosztów ABC.

-          Wyprowadzanie następujących danych do arkusza EXCEL:

-          W układzie kont „5” – w wierszach produkty lub grupy a w kolumnach konta zespołu 5.

-          W układzie kont „4” – w wierszach produkty lub grupy a w kolumnach konta zespołu 4,

-          Eksport słownika w podziale na wyroby i grupy – w wierszach są wyroby a w kolumnach grupy.

-          Eksport macierzy dla wybranego produktu w układzie kont 4 i 5. W wierszach konta zespołu 4 w kolumnach konta zespołu 5.

-          Wydruki graficzne:

-          Wydruk listy dokumentów z przypisanymi kosztami ABC w trzech układach:

-          Podstawowy,

-          Rozszerzony o nazwę  produktu,

-          Z dodatkowym opisem oraz sumą kont zespołu 4.

-          Wydruk listy dokumentów, które zostały skonfigurowane (w rodzajach dokumentów) do wprowadzania kosztów ABC ale koszty ABC nie zostały wprowadzone.                                                                                                  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl