Lista modułów, programów, funkcji systemu

C-LAND KP-M

1.   Pracownicy

2.   Osoby zewnętrzne

3.   Czas pracy

4.   Płace

5.   Zlecenia

6.   Zarobki/ Podatki

7.   ZUS

8.   PIT-y

9.   Raporty

10. Ustawienia

11. Pomoc

 

1.            PRACOWNICY

1.1.         Kartoteka aktualnie zatrudnionych.

1.1.1.       Lista pracowników 

1.1.2.       Przyjęcie do pracy

1.1.3.       Dane kadrowe        

1.1.3.1.    Dane dotyczące przebiegu zatrudnienia w firmie  i poza firmą.

1.1.3.1.1. Bieżące zatrudnienie

                 a)  dane o zatrudnieniu: data zatr., wymiar etatu, stanowisko, jednostka org.,             

                 b)  umowa o pracę ( rodzaj umowy, okres trwania), mianowanie,

                 c)  sprawowane funkcje  (np. kierownik zespołu, kierownik zakładu),

                 d)  staż pracy: w firmie i poza firmą  ( wyliczany na dowolny dzień )

 1.1.3.1.2.  Historia zatrudnienia w firmie                             

                 a)  historia zmian stanowisk,

                 b)  historia zmian etatów,

 1.1.3.1.3.  Historia umów o pracę

 1.1.3.1.4.  Zatrudnienie poza firmą

                  a)  firma, okres zatrudnienia,

                  b)  okresy nieobecności, które nie są wliczane do stażu pracy.

 1.1.3.2.      Dane osobowe

 1.1.3.2.1.   Podstawowe dane 

                 -  imiona, nazwiska, PESEL, NIP,  obywatelstwo

  1.1.3.2.2.   Adresy, komunikacja 

                 -  adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, e-mail

  1.1.3.2.3.   Dokumenty tożsamości

  1.1.3.2.4.   Dane do ZUS

                 -  kod tytułu ubezpieczenia, identyfikator  ubezpieczonego do ZUS ( dane do komunikacji z programem PŁATNIK ZUS).

  1.1.3.2.5.   Wykształcenie oraz  Dokształcanie bieżące

                   a) poziom wykształcenia, tytuł naukowy, ukończone szkoły, specjalność zawodowa, kierunek i stopień specjalizacji,

                   b)   klasyfikacja zawodowa wg GUS ( do Z-05),

                   c)   bieżące dokształcanie: szkoła, dofinansowanie, zobowiązanie do spłaty,

 1.1.3.2.6.    Dodatkowe kwalifikacje

                    -   rodzaj kwalifikacji, uzyskany tytuł

 1.1.3.2.7.    Uprawnienia branżowe

                   -   np. wykonawcze, projektowe, itp.

 1.1.3.2.8.    Języki obce  

 1.1.3.2.9.    Rodzina  (  dzieci, współmałżonek )

                    a)   dane osobowe ( imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia)

                    b)   dane adresowe,

                   c)    dane do ZUS

 1.1.3.2.10.  Ochrona macierzyństwa

                      -   okres ciąży ( do wyliczania świadczeń chorobowych )

 1.1.3.2.11.  Wojsko            

                   -   stosunek do służby wojskowej, stopień wojskowy, przynależność do WKU, itp.

 1.1.3.2.12.  Funkcje organizacyjne

                    -   np. przewodniczący rady naukowej, przewodniczący związków zawodowych, itp.

 1.1.3.2.13.  Notatki 

                     -   dowolne notatki dotyczące danego pracownika

1.1.3.3.        Wymiar urlopu wypoczynkowego oraz wolne dni na opiekę nad dzieckiem (art.188. Kp)

1.1.3.3.1.     Wymiar urlopu  ( w godzinach z automatycznym przeliczaniem na dni)

                     a)      limit urlopu wg kodeksu pracy,

                     b)      urlop należny, rejestrowany  oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego,

                     c)      automatyczne wyliczanie urlopu przysługującego na dany rok z uwzględnieniem urlopu dodatkowego dla pracowników naukowych

                              oraz  rozliczeniem urlopu wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy,

  1.1.3.3.2.   Aktualny stan urlopu wypoczynkowego - w godzinach i dniach 

                     a)      urlop należny: wymiar bieżący i urlop zaległy

                     b)      urlop wykorzystany  - w tym:  dni na żądanie

                     c)      urlop do wykorzystania - w tym: dni na żądanie)     

   1.1.3.3.3.  Dni na dziecko wg art.188

                  - liczba należnych dni dla danego roku kalendarzowego

   1.1.3.4.     Badania Lekarskie

                   -  rodzaj badania  ( wstępne, okresowe, specjalistyczne), data badania, okres ważności badania, 

   1.1.3.5.     Dane płacowe – wynikające z angażu

                     -   wartości składników płac wynikających z angażu: wartości bieżące i archiwalne

                     -   historia zmian wartości poszczególnych składników płac.

    1.1.3.6.    Informacje dodatkowe o pracowniku

                     -   miejsce pracy: podstawowe  lub dodatkowe

                     -   typ działalności:  administracyjna, techniczna, naukowo- merytoryczna, obsługa nauki, itp.

                     -   wyróżnienie pracowników naukowych , doktorantów, itp....,

                     -   stanowisko naukowe,

                     -   historia nadawania kolejnych tytułów naukowych,

                     -   ocena pracownika  ( opis, okres ),

                     -   otrzymane nagrody i wyróżnienia,

                     -   przynależność do kasy zapomogowo-pożyczkowej,

                     -   przynależność do zakładowego funduszu mieszkaniowego,

                     -   przynależność do Rady Naukowej,

                     -   przynależność do Rady Pracowniczej, związków zawodowych i innych organizacji

    1.1.3.7.    Dane wew. firmy

                      -   Nr telefonu komórkowego,  Laptop, itp

    1.1.3.8.     Świadczenia socjalne

                        -  rodzaj świadczenia, data przyznania ( np. zapomoga losowa )

    1.1.3.9.     Środki ochrony

                        - rodzaj środka ochrony, data przydziału  ( np. fartuchy, kaski ochronne, obuwie ochronne )

    1.1.3.10.    Szkolenia BHP

                        -  rodzaj szkolenia (wstępne, okresowe),  okres ważności

    1.1.3.11.     Rejestr wypadków w pracy i w drodze do pracy

                         - rodzaj wypadku, data zdarzenia, opis                

    1.1.3.12.     Wydruk wybranych dokumentów kadrowych

    1.1.3.12.1.  Umowa o pracę

    1.1.3.12.2.  Świadectwo pracy

    1.1.3.12.3.  Zaświadczenie o zatrudnieniu

    1.1.3.12.4.  Zaświadczenie o zarobkach

    1.1.4.    Dane płacowe wynikające z angażu

                    -  opcja szybkiego dostępu do danych               

    1.1.5.   Dokształcanie

                   -  w układzie: osoba,  dofinansowanie, zobowiązanie do spłaty, szkoła

    1.1.6.    Dane wew. firmy 

                   -  w układzie rodzaj informacji, osoba, data przypisania.    

    1.1.7.    Świadczenia socjalne

                    -  w układzie: rodzaj świadczenia, osoba, data przyznania.

   1.1.8.    Środki ochrony

                    -  w układzie: rodzaj środka ochrony, osoba, data przydziału

   1.1.9.    Rejestr wypadków     

                      -   w układzie: data, rodzaj wypadku, osoba

   1.1.10.  Rejestr szkoleń BHP

                     -   w układzie:  rodzaj szkolenia (wstępne, okresowe),  osoba

   1.1.11.  Rozwiązanie umowy o pracę. 

   1.2.  Kartoteka pracowników zwolnionych.

   1.2.1.     Dane kadrowe  ( analogicznie jak u pracowników aktualnie zatrudnionych)         

   1.2.1.1.  Dane dotyczące przebiegu zatrudnienia w firmie  i poza firmą.

   1.2.1.2.  Dane osobowe

   1.2.1.3.  Wymiar urlopu oraz wolne dni na opiekę nad dzieckiem (art.188. Kp) 

   1.2.1.4.  Badania Lekarskie

   1.2.1.5.  Dane płacowe – wynikające z angażu

   1.2.1.6.  Informacje dodatkowe o pracowniku

   1.2.1.7.  Dane wew. Firmy

   1.2.1.8.  Świadczenia socjalne

   1.2.1.9.  Środki ochrony

   1.2.1.10. Szkolenia BHP

   1.2.1.11. Rejestr wypadków w pracy i w drodze do pracy

   1.2.1.12. Wydruk wybranych dokumentów kadrowych – Świadectwo pracy

   1.2.1.13. Przywracanie do rejestru zatrudnionych

   1.3.        Uprawnienia branżowe i członkostwo w Izbach

   1.3.1.      Uprawnienia branżowe

                  -  branża, rodzaj uprawnień ( wykonawcze, projektowe, inne) data uzyskania, opis.

   1.3.2.      Członkostwo w Izbach

                  -  izba ( np. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów, Okręgowa Izba Lekarska )

                  -  informacja o opłacaniu składek

   1.4.         Wymiar etatu

                   - rejestr wymiarów etatu, jakie obowiązują w firmie

   1.5.         Stanowiska

                   - rejestr stanowisk pracy z możliwością tworzenia grup hierarchicznych i drukowania,  z podziałem na stanowiska aktywne i nieaktywne

   1.6.         Pracownicy przejęci z art. 23¹  Kp

   1.6.1.       Okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

   1.6.2.       Dane z roku przejściowego: 

                     -  uzyskany dochód,

                     -  liczba dni choroby pracownika,

                     -  dane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych,

                     -  dane do PIT-11.

 

   2.            OSOBY ZEWNĘTRZNE

   2.1.         Rejestr aktywnych osób zewnętrznych 

   2.1.1        Dane osobowe

   2.1.1.1.    Podstawowe dane  ( imiona, nazwiska, PESEL, NIP,  obywatelstwo )

   2.1.1.2.    Adresy  (adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, e-mail)

   2.1.1.3.    Dokumenty tożsamości

   2.1.2.4.    Dane do ZUS  ( kod tytułu ubezpieczenia,  identyfikator  ubezpieczonego )

   2.1.2.5.    Dodatkowe informacje  ( np. nr kontaktowy telefonu )

   2.1.2.6.    Studia doktoranckie  ( okres trwania, okres rozliczeń z tyt. studiów ),

   2.1.2        Rachunek bankowy   (  jedna osoba może mieć klika rachunków bankowych)

   2.1.3        Urząd Skarbowy

   2.1.4        Przeniesienie  osoby zew. do archiwum

   2.2.         Archiwum osób zewnętrznych

   2.2.1.       Dane osobowe           ( analogicznie jak u osób aktywnych)

   2.2.2.       Rachunek bankowy   ( analogicznie jak u osób aktywnych)

   2.2.3.       Urząd Skarbowy        ( analogicznie jak u osób aktywnych)

   2.2.4.       Przeniesienie  osoby do rejestru osób aktywnych

 

  3.            CZAS PRACY

  3.1.         Ewidencja nieobecności  wg kartoteki aktualnie zatrudnionych lub zwolnionych

  3.1.1.       Rejestracja/ Korekta nieobecności w dowolnym roku kalendarzowym

                  -   z kontrolą nieobecności limitowanych ( urlop wypoczynkowy,  dni wolne z art.188, choroba pracownika ),

                  -    z automatycznym podziałem choroby pracownika na okres z wynagrodzeniem i okres z zasiłkiem chorobowym,

                  -    z wydzieleniem nieobecności z tyt. choroby pracowników naukowych,

                  -    z zaznaczeniem okresu zawieszenia zatrudnienia

   3.1.2.      Grafik roczny nieobecności z prezentacją rozliczenia urlopu wypoczynkowego i nieobecności z tytułu choroby.

   3.1.3.      Nieobecności w podziale na okresy rozliczeniowe.

   3.1.4.      Bilans Otwarcia choroby pracownika ( dni choroby u poprzedniego pracodawcy)

   3.2.        Rejestr nieobecności datami  ( dla danego roku kalendarzowego )

                  -  rejestr nieobecności wg okresów nieobecności lub wg rodzajów nieobecności.

   3.3.        Rejestr zawieszenia zatrudnienia 

                   - rejestr nieobecności będących równocześnie okresem zawieszenia zatrudnienia

   3.4.        Urlopy wypoczynkowe

   3.4.1.      Rozliczenie urlopów wypoczynkowych ( urlop należny, urlop wykorzystany, urlop do wykorzystania – w godzinach i w dniach)

   3.4.1.1.   Grafik roczny wykorzystania urlopu wypoczynkowego

   3.4.1.2.   Uzupełnienie rozliczenia godzin urlopu dla pracujących w niepełnym wymiarze  czasu pracy

   3.4.2.      Plan urlopów wypoczynkowych

   3.4.2.1.   Planowanie urlopów na dany rok kalendarzowy

   3.4.2.2.   Grafik roczny planu urlopów

   3.5.        Symbole nieobecności

                 -  definicje symboli, typów i kategorii nieobecności oraz  wskaźniki do ich rozliczania.

   3.6.        Przeliczanie nieobecności

                 -  weryfikacja poprawności dni i godzin  nieobecności wg  kalendarzy przypisywanych pracownikom,

   3.7.       Ewidencja godzin pracy

   3.7.1.     Miesięczna ewidencja godzin ( pracy lub nieobecności) do rozliczenia listami płac.

   3.7.2.     Zestawienie rejestrowanych godzin - narastająco od początku roku.

   3.8.       Symbole godzin

                -  definicje rodzajów godzin pracy i nieobecności  oraz wskaźniki do ich rozliczania.

   3.9.       Karty ewidencji godzin pracy

   3.9.1.     Miesięczna karta czasu pracy  ( rozliczenie w godzinach lub w dniach )

   3.9.2.     Roczna karta czasu pracy  ( rozliczenie w godzinach lub w dniach )

   3.10.     Bilans czasu pracy

                -   rozliczenie (w dniach lub w godzinach ) czasu przepracowanego i nieobecności dla dowolnie wybranej grupy pracowników za dowolny okres z   możliwością drukowania danych

                -  rozliczenie nieobecności w podziale na nieobecności bez świadczeń oraz nieobecności opłacane przez pracodawcę lub ZUS

   3.11.     Kalendarze (grafiki dni roboczych i dni wolnych z dziennymi normami godzin pracy)

   3.11.1.   Generowanie nowego kalendarza  ( indywidualnego lub standardowego)

                 a)      definiowanie tygodniowego wzorca rozkładu czasu pracy,

                 b)      kopiowanie danych z innego kalendarza,

    3.11.2.   Rejestr kalendarzy - obowiązujących  w danym roku

   3.11.2.1. Modyfikacja danych w kalendarzu

   3.11.2.2. Kopiowanie danych  pomiędzy kalendarzami

   3.11.3.    Roczny wymiar czasu pracy 

                 - ustawowe, miesięczne normy czasu

   3.11.4.    Wskaźniki roczne  ( data Niedzieli Wielkanocnej, Limit dni choroby pracownika, Limit dni choroby opłacanej przez pracodawcę, Limit rocznej

                  podstawy na ubezpieczenia emerytalno- rentowe).

   3.12.       Parametry czasu pracy pracowników

   3.12.1.     Obowiązujący pracownika kalendarz

   3.12.2.     Norma czasu pracy pracownika ( ustawowa i indywidualna)

   3.12.3.     Okres rozliczeniowy czasu pracy ( miesiąc, kwartał, itp.)

   3.13.       Generowanie nowego roku obliczeniowego

   3.13.1.     Roczny, ustawowy wymiar czasu pracy  - w podziale na miesiące.

   3.13.2.     Wskaźniki roczne – obowiązujące  w danym roku. 

   3.13.3.     Kalendarze na dany rok.

   3.13.4.     Usuwanie kalendarza na nowy rok  ( np. błędnie założonego )

   3.13.5.     Rozliczenie urlopu wypoczynkowego

   3.13.6.     Cofanie rozliczenia urlopu wypoczynkowego.

 

   4.            PŁACE

   4.1.         Naliczanie Świadczeń - choroba, macierzyństwo

   4.1.1.      Świadczenia z tytułu choroby ( wynagrodzenia i zasiłki ).

   4.1.1.1.    Naliczanie świadczeń  dla pracowników nienaukowych:

                  -  z automatycznym wyborem liczenia podstawy wymiaru świadczenia:  kontynuacja  podstawy lub naliczanie jej na nowo,

                  -  z możliwością zmiany podstawy wymiaru zasiłku przez operatora,

   4.1.1.2.    Naliczanie świadczeń  dla pracowników naukowych ( wg zasad obowiązujących pracowników naukowych PAN).

   4.1.1.3.    Zasiłki opiekuńcze

   4.1.1.4.    Zasiłki macierzyńskie

   4.1.1.5.     Świadczenia rehabilitacyjne

   4.1.2.        Rejestr naliczonych świadczeń

   4.1.2.1.      Kartoteka nieobecności chorobowych

   4.1.2.2.      Miesięczne podstawy wymiaru zasiłku

   4.1.2.3.      Wyrównania Korekty naliczonych świadczeń.

   4.1.3.         Świadczenia rozliczone jedynie listami plac ( bez rejestracji ich w „Rejestrze  naliczonych świadczeń” )

   4.1.4.         Uzupełnienie informacji o pracownikach

   4.1.4.1.      Aktualizacja kwot bazowych ( wg list płac) do naliczania podstawy wymiaruświadczenia chorobowego.

   4.1.4.2.      Miesięczne podstawy wymiaru zasiłku

   4.1.4.3.      Parametry rozliczenia nieobecności ( schemat uzupełniania wynagrodzeń do  wynagrodzenia pełnego, zakres należnych świadczeń, itp).

   4.1.5.         Uzupełnienie informacji o nieobecnościach

   4.1.5.1.      Relacje pomiędzy składnikami płacowymi a nieobecnościami.

   4.2            Rejestr list płac dla osób zatrudnionych w m-cu rozliczeniowym, osób zwolnionych,  z zawieszonym zatrudnieniem

   4.2.1.         Generowanie roboczej listy płac – z możliwością wystawiania dla jednej osoby wielu  list płac w ciągu miesiąca.

                     Z możliwością wystawiania list płac do okresów wcześniej  już rozliczonych.

   4.2.1.1.       Nagłówek listy płac

                   -   Rodzaj listy płac:  podstawowa, dodatkowa ( stypendia naukowe, socjalna, zwrot   nadpłaconych  kładek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zapomoga, ryczałt  samochodowy) 

                    -   Rozliczenie za miesiąc z możliwością przesunięcia wypłaty na miesiąc następny

                    -   Data sporządzenia listy, tytuł listy, termin wypłaty

                    -   Zakres – wskazane: jednostki org., punkty kosztowe, osoby

    4.2.1.2.        Pozycje listy płac

                           -    Z automatycznym wyliczaniem składników płac wg zdefiniowanych wcześniej algorytmów, m.in.  płacy zasadniczej, premii, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego, składek na ubezpieczenia ZUS, potrąceń, zaliczki na PDOF, kosztów uzyskania przychodu ( w tym 50% ),

                           -    Z zatrzymywaniem   wyliczenia na wybranych składnikach płacowych,

                           -    Z automatyczną kontrolą progów podatkowych, limitu rocznej podstawy na  ubezpieczenia emerytalno-rentowe

     4.2.2.           Poprawianie sporządzonej listy płac

     4.2.2.1.        Powtórne przeliczanie

     4.2.2.2.        Kasowanie naliczenia wynagrodzenia wskazanej osoby

     4.2.2.3.        Łączenie naliczonych list roboczych w jedną listę płac

     4.2.3.           Zatwierdzanie list płac ( pojedynczo lub wybranej grupy list płac)

     4.2.4.           Stornowanie sporządzonej listy płac

     4.2.4.1.        Stornowanie naliczenia wynagrodzenia wskazanej osoby

     4.2.4.2.        Stornowanie całej listy

     4.2.5.           Drukowanie listy płac

     4.2.5.1.        Różnorodna kolejność prezentacji pracowników na liście płac

     4.2.5.2.        Wydruk: pełny, skrócony

     4.2.6.           Raporty kontrolne ( do weryfikacji poprawności naliczonych list płac )

     4.2.6.1.        Wykaz nieobecności do rozliczenia w danym miesiącu

     4.2.6.2.        Wykaz osób do naliczenia  płacy zasadniczej w danym miesiącu

     4.2.6.3.        Wykaz osób bez naliczonej płacy zasadniczej

     4.2.6.4.        Wykaz list wystawionych w danym miesiącu

     4.2.6.5.        Zestawienie naliczonych kwot do wypłaty z podziałem na przelew i gotówkę

     4.3              Generowanie list płac z kwotami do wypłaty dla kasjerki w kasie

     4.4              Zbiorcze zestawienie list płac ( naliczonych składników płacowych) 

                        -   Wybrany typ listy płac: listy robocze lub zatwierdzone

                        -   Wybrany rodzaj listy płac:  podstawowa, dodatkowa, z BO podstawy na ub.em.-rent.

                        -   Zakres: wybrane numery list płac, wybrane miesiące rozliczeniowe, wybrane  miesiące wypłaty

                        -   Prezentacja danych:  ogółem, w podziale na jednostki organizacyjne

     4.5              Zbiorcze zestawienie list płac ze specyfikacją list dodatkowych

                         -  Wybrany typ listy płac: listy robocze lub zatwierdzone

                         -  Wybrany rodzaj listy płac:  podstawowa, dodatkowa, z BO podstawy na ub.em.-rent.;  z możliwością wyboru dowolnych list ( np. tylko list z wypłatami z  funduszu  socjalnego )

                         -   Zakres: wybrane numery list płac, wybrane miesiące rozliczeniowe, wybrane  miesiące wypłaty

                         -   Prezentacja danych:  ogółem, w podziale na jednostki organizacyjne

    4.6.                Zbiorcze zestawienie list płac wg kryterium: „punkt kosztowy”

                         -  Wybrany typ listy płac: listy robocze lub zatwierdzone

                         -  Wybrany rodzaj listy płac:  podstawowa, dodatkowa

                         -  Zakres: wybrane numery list płac, wybrane miesiące rozliczeniowe, wybrane  miesiące wypłaty.

                         -  Prezentacja danych:  ogółem, w podziale na  punkty kosztowe

     4.7.              Zestawienia z naliczania wybranych składników płacowych

                         -   Dowolnie wybrane składniki płacowe

                         -   Za dowolny okres  

                         -   Z dowolnie wybranych list płac

                         -   Dla dowolnie wybranej grupy pracowników   

     4.8.              Rozliczenie list płac wg źródeł finansowania

                         -   Zakres: wybrane numery list płac, wybrane miesiące rozliczeniowe, wybrane miesiące wypłaty

                         -   Prezentacja danych:  ogółem, w podziale na  źródła finansowania

    4.9.               Dane płacowe pracowników

    4.9.1.             Składniki wynagrodzeń należne danemu pracownikowi.

    4.9.1.1.          Dopisywanie/ Modyfikacja ( kategoria zaszeregowania )

    4.9.1.2.           Kopiowanie składników pomiędzy pracownikami

    4.9.1.3.           Wykaz składników płac obowiązujących we wskazanym dniu

    4.9.1.4.           Grupowa zmiana składników płacowych ( dopisanie/modyfikacja składnika wszystkim pracownikom)

    4.9.2.              Składniki wynagrodzeń – dane archiwalne

    4.9.3.              Parametry do sporządzania list płac ( m.in., termin wypłaty )

    4.9.4.              Informacje o przekroczeniu rocznej podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe:

                          -  z możliwością rejestracji miesiąca przekroczenia podstawy u innego pracodawcy         

    4.9.5.             Dane dotyczące rozliczeń z urzędem skarbowym

    4.9.5.1.          Przypisanie właściwego urzędu skarbowego

    4.9.5.2.          Oświadczenie o zastosowaniu niższej stawki podatkowej

    4.10.             Szablony dodatkowych list płac

                          -  definiowanie list płac, jakie mogą być sporządzane poza listami podstawowymi (  na przykład:  zwrot nadpłaconych składek ZUS, premie, nagrody, stypendia naukowe, wynagrodzenia z  kontraktu/ projektu, ryczałt samochodowy, rozliczenie delegacji )

    4.11.             Definiowanie składników płacowych

    4.11.1.           Symbol, opis składnika, parametry do rozliczania w listach płac

    4.11.2.           Algorytm wyliczania

    4.11.3.           Wydruk składników płacowych włącznie z ich parametrami wyliczeń

    4.12.             Źródła finansowania składników płacowych

                         -   Przypisanie składnikom płacowym źródeł finansowania.

   4.13.              Parametry płacowe

   4.13.1.            Wskaźniki roczne

   4.13.2.            Wskaźniki płacowe ogólne (m.in.: stawki na ubezpieczenia ZUS, minimalna płaca krajowa, kwota zasiłku z pomocy społecznej, kwota ulgi na PDOF )

   4.13.3.            Wskaźniki dodatkowe wg  wymagań użytkownika ( na przykład:  składka na PZU,  składka na okręgowe izby lekarskie, minimalna płaca w PAN )

   4.14.              Urzędy skarbowe

   4.15.              Wyliczanie dodatku stażowego wg lat pracy

   4.15.1.            Prezentacja na ekranie danych  wszystkich pracowników: lat pracy ( w firmie i poza nią) oraz wartości obowiązującego dodatku stażowego.

   4.15.2.            Naliczanie automatyczne wartości dodatku stażowego wg zdefiniowanych reguł: innych dla pracowników naukowych i nienaukowych  

   4.15.3.            Raport: Wykaz osób, którym w danym miesiącu należy się nowy dodatek stażowy

   4.15.4.            Raport: Wykaz osób ze zmienionym dodatkiem stażowym w danym miesiącu

 

   5.                   ZLECENIA

   5.1.                Umowy cywilnoprawne ( poza umowami o pracę, np. z bezosobowego funduszu płac )

   5.1.1.              Rejestracja umów cywilnoprawnych:

                          -         nr umowy, rodzaj umowy, data zawarcia

                          -         wykonawca, okres realizacji, miejsce wykonania

                          -         przedmiot umowy,  opis prac do wykonania

                          -         temat, grupa tematów ( projekt, grupa działalności )

                          -         kwota umowy, sposób rozliczenia ( wypłaty cykliczne, wypłata jednorazowa)

    5.1.2.              Status zakończenia umowy ( umowy zakończone, umowy w trakcie realizacji ).

    5.1.3.              Zakres prezentacji ( tylko umowy w trakcie realizacji, z wybranego roku kalendarzowego, dla wskazanej osoby).

    5.2.                Ewidencja wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych ( poza listami płac)

    5.2.1.              Rejestracja wypłat:

                           -         data wypłaty, 

                           -         typ wypłaty:  m.in. honorarium, umowa o dzieło, umowa zlecenie, wypłata z zaliczką na PDOF naliczoną ryczałtem,

                           -         świadczeniobiorca,

                           -         opis wykonanych prac,

                           -         temat, grupa tematów ( projekt, grupa działalności )

                           -         kwota wypłaty ( naliczana w powiązaniu z umową z pkt. 5.1.1.),

                           -         automatyczne rozliczanie kwoty do wypłaty ( naliczanie składek ZUS. Kwoty podatku, kwoty do wypłaty)

     5.2.2.             Zakres prezentacji (wypłaty z wybranego roku kalendarzowego, dla wskazanej osoby).

     5.2.3.             Wydruk rachunku  ( szczegółowy, skrócony)

     5.3.               Listy wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych

     5.3.1.             Organizacja w listy wypłat. pozycji zarejestrowanych w pkt. 5.2.4.

                           -   Zakres: wybrany typ wypłaty, wybrane osoby.

     5.3.2.             Wydruk listy wypłat. 

     5.3.3.             Zatwierdzanie listy wypłat.

     5.3.4.             Stornowanie listy wypłat ( całej listy lub wskazanej pozycji: rozliczenia jednej osoby).

     5.4.               Generowanie list z kwotami do wypłaty dla kasjerki w kasie.

     5.5.               Zbiorcze zestawienie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych

                          -   Wybrany okres od-do.

                          -   Wybrany typ wypłaty.

                          -   Wypłaty z rejestru wypłat, wypłaty zorganizowane w listy wypłat.

     5.6.               Szablony wypłat z BFP

                          -  definiowanie schematów wyliczenia (  składnik BRUUTTO, składki ZUS,  PDOF) dla  poszczególnych typów wypłat w zależności od wykonawcy

     5.7.                Rejestr tematów - dla umów cywilnoprawnych i wypłat z ich tytułu

                           -  krótka nazwa tematu, opis tematu, kierownik tematu, okres realizacji, punkt kosztowy, przynależności do grupy tematów, projektu, typu działalności   

 

    6.                    ZAROBKI/PODATKI

    6.1.                 Kartoteki zarobkowe – Pracownicy

    6.1.1.               Zatrudnieni/Zwolnieni

    6.1.2.               Kartoteka zarobkowa pracownika

    6.1.3.               Dane dot. rozliczeń z  ZUS ( podstawy naliczania składek, kwoty składek)

    6.1.4.               Listy płac i wypłaty z tyt. umów cywilnoprawnych – podgląd

    6.1.5.               Wydruk kartoteki pracownika ( naliczone składniki w układzie miesięcy )

    6.2.                 Kartoteki podatkowe – Pracownicy

    6.2.1.               Zatrudnieni/Zwolnieni

    6.2.2.               Kartoteka zarobkowa pracownika

    6.2.3.               Dane dot. rozliczeń  ZUS ( podstawy naliczania składek, kwoty składek)

    6.2.4.               Dane dot. rozliczeń podatku ( podstawa opodatkowania, naliczony podatek, zaliczka na podatek)

    6.2.5.               Listy płac i wypłaty z tyt. umów cywilnoprawnych – podgląd

    6.2.6.               Wydruk kartoteki pracownika ( naliczone składniki w układzie miesięcy )

    6.3.                 Kartoteki zarobkowo-podatkowe wg wypłat z tyt. umów cywilnoprawnych  –   Pracownicy

    6.3.1.               Zatrudnieni / Zwolnieni

    6.3.2.               Kartoteka zarobkowo- podatkowa  pracownika

    6.3.3.               Dane dot. rozliczeń ZUS ( podstawy naliczania składek, kwoty składek)

    6.3.4.               Dane dot. rozliczeń podatku ( podstawa opodatkowania, naliczony podatek, zaliczka na podatek)

    6.3.5.               Wydruk kartoteki pracownika ( naliczone składniki w układzie miesięcy )

    6.4. Kartoteki zarobkowo-podatkowe wg BFP – Osoby zewnętrzne

6.4.1. Aktywni / Nieaktywni

6.4.2. Kartoteka zarobkowo- podatkowa osoby zew.

6.4.3. Dane do ZUS z wypłat BFP( podstawy naliczania składek, kwoty składek).

6.4.4. Dane dot. rozliczeń podatku ( podstawa opodatkowania, naliczony podatek,

zaliczka na podatek).

6.4.5. Wydruk kartoteki osoby zew. ( naliczone składniki w układzie miesięcy )

 

6.5. Karta zasiłkowa (ZUS- Z17) – Pracownicy ( zatrudnieni /zwolnieni)

- prezentacja okresów nieobecności i naliczonych świadczeń za dowolnie wybrany okres.

6.6. Rp-7

6.6.1. Rp-7 - wystawianie

6.6.1.1. Zatrudnieni / Zwolnieni

6.6.1.2. Dane o nieobecnościach wskazanej osoby.

6.6.1.3. .Dane o wynagrodzeniach wskazanej osoby.

6.6.2. Rodzaje nieobecności w Rp-7

6.6.3. Składniki płacowe w Rp-7

6.6.4. Konfiguracja

6.7. Przelewy

6.7.1. Generowanie poleceń przelewu z list płac.

6.7.2. Generowanie poleceń przelewu z wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych.

6.7.3. Wystawianie polecenia przelewu przez operatora.

6.7.4. Export danych dotyczących przelewów do pliku tekstowego w układzie wymaganym

przez programy bankowe.

6.7.5. Cofanie dokonanego eksportu danych do pliku tekstowego.

6.7.6. Wydruk listy przelewów dla danej osoby.

6.7.7. Wydruk listy przelewów z danego okresu od-do.

6.7.8. Wydruk kontrolny, wykaz osób, które mają naliczoną kwotę do przelewu, ale nie mają wystawionego polecenia przelewu.

7. ZUS

7.1. Zgłoszenie do ubezpieczeń – Pracownicy, Rodzina

7.1.1. Generowanie dokumentu ZUS ZUA dla pracownika – zapis w pliku tekstowym KEDU.

7.1.2. Generowanie danych do dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZCNA dla członka rodziny

pracownika- zapis w pliku tekstowym KEDU.

7.2. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – Pracownicy

7.2.1. Generowanie dokumentu ZUS ZWUA dla wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń

ZUS– zapis w pliku tekstowym KEDU.

7.2.2. Generowanie danych do dokumentu ZUS ZCNA dla członka rodziny pracownika celem

wyrejestrowania go z ubezpieczeń - zapis w pliku tekstowym KEDU.

7.3. Zgłoszenie/Wyrejestrowanie osoby zewnętrzne

7.3.1. Generowanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrywujących z ubezpieczeń ZUS:

ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA.

Wybór osób wg: a) rejestru wypłat z BFP,

b) rejestru osób zewnętrznych,

c) archiwum osób zewnętrznych.

 

7.4. Raport imienny: ZUS RCA

7.4.1. Zakres danych: - wybór miesiąca,

- dane z list płac, wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych,

- naliczenie składek opłacanych przez budżet państwa.

7.4.2. Generowanie dokumentu ZUS RCA – zapis danych w pliku tekstowym KEDU.

7.4.3. Drukowanie danych eksportowanych do ZUS RCA

7.4.4. Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia dla wskazanej pozycji dokumentu.

 

7.5. Raport imienny: ZUS RZA

7.5.1. Zakres danych: - wybór miesiąca,

- dane wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,

- naliczenie składek opłacanych przez budżet państwa.

7.5.2. Generowanie dokumentu ZUS RZA – zapis danych w pliku tekstowym KEDU.

7.5.3. Drukowanie danych eksportowanych do ZUS RZA

7.5.4. Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia dla wskazanej pozycji dokumentu.

 

7.6. Raport imienny: ZUS RSA

7.6.1. Zakres danych: - wybór miesiąca,

- nieobecności rozliczone w listach płac,

- nieobecności bez list płac: niepłatne,

- nieobecności bez list płac: z naliczonym świadczeniem chorobowym,

- korekty/ wyrównania świadczeń chorobowych.

7.6.2. Weryfikacja poprawności naliczonych świadczeń.

7.6.3. Generowanie dokumentu ZUS RSA – zapis danych w pliku tekstowym KEDU.

7.6.4. Drukowanie danych eksportowanych do ZUS RSA

7.6.5. Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia dla wskazanej pozycji dokumentu.

7.7. Zbiorcze zestawienie do ZUS

- Zestawienie wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,

fundusz pracy i FGŚP, jakie zostały naliczone w danym miesiącu w listach płac i

wypłatach z tytułu umów cywilnoprawnych.

 

8. PIT-y

8.1. PIT- 4R. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

8.1.1. Generowanie deklaracji wg list płac i wypłat z umów cywilnoprawnych.

8.1.2. Dostosowanie do obowiązującego wzorca.

8.1.3. Drukowanie deklaracji .

 

8.2. PIT- 11. Pracownicy zatrudnieni, zwolnieni

8.2.1. Rejestracja informacji o wysokości podst. kosztu uzyskania przychodu

( liczba stosunków pracy ).

8.2.2. Generowanie PIT-11 wg list płac i wypłat z umów cywilnoprawnych dla: wskazanej

osoby, grupy osób, wszystkich pracowników.

8.2.3. Dostosowanie do obowiązującego wzorca.

8.2.4. Drukowanie PIT-11.

 

8.3. PIT- 11. Osoby zewnętrzne

8.3.1. Wykaz osób z przychodem do opodatkowania w danym roku rozliczeniowym.

8.3.2. Generowanie PIT-11 wg wypłat z umów cywilnoprawnych dla: wskazanej

osoby, grupy osób, wszystkich, dla których naliczono zaliczkę na PDOF z

wyłączeniem podatku opłaconego ryczałtem.

8.3.3. Dostosowanie do obowiązującego wzorca.

8.4.4. Drukowanie PIT-11

 

8.4. PIT- 40. Pracownicy zatrudnieni, zwolnieni

8.4.1. Rejestracja informacji o wysokości podst. kosztu uzyskania przychodu

( liczba stosunków pracy ).

8.4.2. Generowanie PIT-40 wg list płac i wypłat z umów cywilnoprawnych dla: wskazanej

osoby, grupy osób, wszystkich pracowników.

8.4.3. Dostosowanie do obowiązującego wzorca.

8.4.4. Drukowanie PIT-40.

9. WYDRUKI- RAPORTY

9.1. Pracownicy – dane podstawowe

9.1.1. Wybrane dane osobowe ( według zadanego szablonu ).

9.1.2 . Adresy.

9.1.3. Dokumenty tożsamości.

9.1.4. Dane o członkach rodziny ( według zadanego szablonu ).

9.1.5. Raport o dzieciach ( według zadanego szablonu ).

9.1.6. Dane do ubezpieczeń ZUS.

9.1.7. Wykształcenie ( według zadanego szablonu ).

9.1.8. Dokształcanie ( według zadanego szablonu ).

9.1.9. Znajomość języków obcych.

9.1.10. Dane dotyczące wojska.

9.1.11. Kary i przewinienia.

9.1.12. Funkcje organizacyjne, sprawowane poza firmą i pełnomocnictwa.

9.1.13. Dane wew. firmy.

9.1.13. Wykaz osób z danymi uzupełniającymi, dostosowanymi do firmy.

9.1.14. Wykaz osób bez wybranych danych uzupełniających.

9.2. Pracownicy – uprawnienia, kwalifikacje

9.2.1. Osoby z aktualnie opłaconymi składkami.

9.2.2. Wykaz osób z terminem upływu członkostwa.

9.2.3. Wykaz osób z wybranymi uprawnieniami branżowymi.

9.2.4. Wykaz osób z wybranymi kwalifikacjami dodatkowymi.

 

9.3. Pracownicy - dane dotyczące zatrudnienia

9.3.1. Podstawowe dane dotyczące zatrudnienia ( według zadanego szablonu ).

9.3.2. Pracownicy z nieprzedłużoną umową o pracę.

9.3.3. Sprawowane funkcje w firmie ( według zadanego szablonu ).

9.3.4. Historia zatrudnienia w firmie – umowy, jedn.org, stanowiska, funkcje.

9.3.5. Historia zmian jednostek organizacyjnych i stanowisk łącznie.

9.3.6. Historia umów o pracę.

9.3.7. Historia zmian stanowisk.

9.3.8. Historia zmian etatów.

9.3.9. Historia zmian sprawowanych funkcji.

9.3.10. Karta danych o pracowniku zatrudnionym / zwolnionym.

9.3.11. Karta przebiegu zatrudnienia.

9.3.12. Nagrody jubileuszowe.

9.4. Stan zatrudnienia

9.4.1. Zatrudnienie wg jednostek organizacyjnych i stanowisk.

9.4.2. Zatrudnienie wg rodzaju umowy o pracę.

9.4.3. Umowy na czas określony lub nieokreślony.

9.4.4. Zatrudnienie wg zajmowanego stanowiska.

9.4.5. Zatrudnienie wg wymiaru etatu.

9.4.6. Zatrudnienie wg czasu pracy.

9.4.7. Zatrudnienie wg: umysłowy / fizyczny.

9.4.8. Zatrudnienie wg tytułów naukowych.

9.4.9. Zatrudnienie wg wykształcenia.

9.4.10. Zatrudnienie wg statusu: emeryt / rencista / inny ( według danego szablonu ).

9.4.11. Zatrudnienie wg płci i wieku.

9.4.12. Wykaz osób zatrudnionych w okresie od – do ( według zadanego szablonu ).

9.4.13. Wykaz osób zwolnionych w okresie od – do ( według zadanego szablonu ).

9.4.14. Średnie zatrudnienie w podziale na miesiące.

9.4.15. Fluktuacja kadr wg jednostek organizacyjnych.

9.4.16. Fluktuacja kadr wg jednostek organizacyjnych – zatrudnienie na czas określony.

9.4.17. Średnia wieku do ubezpieczenia

9.4.18. Poziom i rodzaj wykształcenia w podziale na jednostki organizacyjne.

9.5. Badania lekarskie

9.5.1. Zeszyt badań lekarskich.

9.5.2. Planowanie badań lekarskich.

9.5.3. Ostatnie badania lekarskie pracowników.

9.6. Szkolenia BHP

9.6.1. Zeszyt szkoleń BHP.

9.6.2. Planowanie szkoleń BHP.

9.7. Rejestr wypadków

9.7.1. Rejestr wypadków.

9.8. Rejestr środków ochrony

9.8.1. Rejestr środków ochrony.

9.8.2. Planowanie przydziałów.

9.9. Świadczenia socjalne

9.9.1. Rejestr świadczeń socjalnych.

9.10. Nieobecności

9.10.1. Lista obecnych / nieobecnych w danym dniu.

9.10.2. Miesięczny grafik nieobecności.

9.10.3. Osoby z zawieszonym zatrudnieniem.

9.10.4. Osoby na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.

9.10.5. Rejestr nieobecności imiennie – suma dni i godzin.

9.10.6. Rozliczenie nieobecności zbiorczo.

9.10.7. Rozliczenie 2 dni opieki nad dzieckiem.

9.10.8. Plan urlopów wypoczynkowych.

9.10.9. Stan urlopów wypoczynkowych.

9.10.10. Rejestr nieobecności imiennie - okresy rozliczeniowe.

9.10.11. Wykaz nieobecności chorobowych do naliczenia świadczenia z tytułu choroby.

9.10.12. Wykaz nieobecności rozliczonych w listach płac wypłaconych w danym miesiącu.

9.11. Rozliczenie czasu pracy

9.11.1. Karty czasu pracy ( miesięczne, roczne ).

9.11.2. Rozliczenie godzin za okres – w podziale na osoby i symbole godzin.

9.11.3. Rozliczenie godzin za okres - w podziale na osoby i typy godzin.

9.12. Rachuba płac

9.12.1. Wybrane składniki płacowe – wartości nominalne.

9.12.2. Wybrane składniki płacowe: imienne i zbiorczo.

9.12.3. Wybrane składniki płacowe - wartości ostatnio przypisane.

9.12.4. Zbiorcze wartości składników w podziale na symbole lub rodzaje.

9.12.5. Składki na ubezpieczenie ZUS: imienne i ogółem.

9.12.6. Wykaz osób ze składką zdrowotną obniżoną do wysokości zaliczki na PDOF.

9.12.7. Wykaz osób z przekroczoną podstawą na ubezpieczenia emerytalno – rentowe.

9.12.8. Składniki do rozliczenia podatku dochodowego: imienne ogółem.

9.12.9. Wykaz osób z dochodami wolnymi od podatku.

9.12.10. Kartoteki zarobkowe pracowników – wg list płac i BFP.

9.12.11. Kartoteki podatkowe pracowników – wg list płac i BFP.

9.12.12. Dane o urzędach skarbowych pracowników .

9.12.13. Dane o numerach kont bankowych pracowników .

9.12.14. Wykaz składników wg pracowników.

9.12.15. Wykaz osób z naliczoną listą podstawową.

9.12.16. Wykaz osób, dla których nie została naliczona lista podstawowa.

9.12.17. Wykaz osób z minimum 1 dniem przepracowanym w miesiącu obliczeniowym.

9.12.18. Parametry do naliczanie wypłaty ( termin i kryterium).

9.12.19. Rozliczone nadpłaty składek ZUS.

9.13. Osoby zewnętrzne – dane podstawowe

9.13.1. Wybrane dane osobowe.

9.13.2. Adresy.

9.13.3. Dokumenty tożsamości.

9.13.4. Dane do ZUS.

9.14. Umowy cywilnoprawne

9.14.1. Wykaz osób z zawartą umową. Stan na dzień.

9.14.2. Wykaz osób, z którymi zawarto umowę w okresie od – do.

9.14.3. Wykaz osób, z którymi rozwiązano umowę od – do.

9.14.4. Wykaz umów cywilnoprawnych w podziale na miesiące.

9.14.5. Umowy zawarte i zakończone wg jednostek organizacyjnych - Zbiorczo.

9.14.6. Historia umów cywilnoprawnych.

9.15. Wypłaty – umowy cywilnoprawne

9.15.1. Miesięczne zestawienie wypłat z tyt. umów cywilnoprwnych.

9.15.2. Miesięczne zestawienie wypłat (skrócone).

9.15.3. Zestawienie okresowe wypłat z um.cyw. – wg kolejności rejestracji wypłat.

9.15.4. Zestawienie okresowe wypłat z um.cyw. – wg typu wypłaty.

9.15.5. Zestawienie okresowe wartości: Brutto, ZUS, Podatek.

9.15.6. Zestawienie okresowe składek na ubezpieczenie.

9.15.7. Zryczałtowany PDOF w rozbiciu na miesiące i osoby.

9.15.8. Kartoteki zarobkowo-podatkowe – wg ewidencji wypłat z tyt. umów

cywilnoprawnych.

9.16. Rozdzielnik tematów wg prac zleconych ( wypłat z umów cywilnoprawnych )

9.16.1. W rozbiciu na grupy tematów.

9.16.2. W rozbiciu na grupy tematów i tematy.

9.16.3. W rozbiciu na grupy tematów, tematy i osoby.

9.16.4. W rozbiciu na grupy tematów, tematy i typy wypłat.

9.16.5. W rozbiciu na grupy tematów, tematy, typy wypłat i osoby.

9.16.6. W rozbiciu na grupy tematów, tematy, osoby i nr rach.

9.16.7. Oświadczenie dot. rozbicia kosztów osobowych wg tematów.

9.17. Sprawozdania do GUS

9.17.1 Specyfikacja zatrudnienia Z-05.

9.17.2 Zatrudnienie i czas pracy Z-06.

 

9.18. Wydruki dedykowane

9.18.1. Zatrudnienie wg typu działalności.

9.18.2. Zatrudnienie wg miejsca pracy.

9.18.3. Planowanie roczne wypłat nagród jubileuszowych.

9.18.4. Staż pracy w firmie i poza firmą

9.18.5. Dane do sprawozdania do PAN – zatrudnienie i wynagrodzenia w podziale na

stanowiska naukowe i nienaukowe.

9.18.6. Emeryci i osoby z dodatkowym miejscem pracy – do ulgi podatkowej.

9.19. Raporty kadrowe wg definiowanego warunku

9.19.1. Definiowanie warunku.

- wg informacji zawartych w słownikach danych kadrowych ( na przykład: płeć, stanowisko, stopień naukowy, rodzaj umowy, wymiar etatu ),

- w jednym warunku można łączyć wiele informacji słownikowych,

9.19.2. Raport danych kadrowych – wg zdefiniowanego warunku.

- układ prezentowanych informacji: wg definiowanego szablonu)

- zakres: pracownicy, stan na wybrany dzień,

- warunki uzupełniające: na przykład: data zatrudnienia, data urodzenia.

9.20. Raporty kontrolne

9.10.1. Kontrola ciągłości zatrudnienia ( umów o pracę, stanowisk, etatów).

10. EXPORT DANYCH DO PLIKÓW TEKSTOWYCH ( CSV, TXT )

10.1. Eksport wybranych danych płacowych

10.1.1. Wybrane dane kadrowe.

10.1.2. Wybrane składniki płacowe

10.1.3. Generowanie pliku tekstowego z danymi za wskazany okres, dla wybranej grupy pracowników.

10.2. Eksport danych do księgowania w systemie FK

10.2.1. Słownik rodzajów wynagrodzenia.

10.2.2. Powiązanie składników wynagrodzeń z systemem FK.

10.2.3. Eksport danych z list płac i umów cywilnoprawnych do plików CSV.

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl